Print

EPOP

DIE ENNEAGRAM PROFESSIONELE OPLEIDINGS PROGRAM

Algemeen

Die Enneagram Professionele Opleidings Program (EPOP) bestaan uit ses gedeeltes. Dit is ontwikkel vir mense wat graag formele opleiding as 'n Enneagram fasiliteerder wil voltooi. Die eerste gedeelte, die "Enneagram Intensive", is 'n vyf-dag werkswinkel. Alhoewel dit die eerste gedeelte van die opleidings-program vorm, kan dit ook as 'n afsonderlik werkswinkel bygewoon word. Voorafkennis van die Enneagram word sterk aanbeveel. Hierdie is ook 'n wonderlike geleentheid vir persone wat hulle Enneagram kennis wil verdiep.

Wie kan dit bywoon?

  • Enigeen op soek na 'n verdieping in hulle persoonlike en geestelike lewe
  • Terapeute, sielkundiges, maatskaplike werkers, dokters, verpleegsters
  • Besigheids-bestuurders, lewensbegeleiers en opleidings-konsultante
  • Spirituele begeleiers en predikante
  • Onderwysers en ouers

Ons onderrig in die narratiewe tradisie waar elkeen van die Tipes vir hulself praat. Ons het gevind dat dit die mees effektiewe manier is om die Enneagram te onderrig. Die onderrig bestaan uit deelnemers van dieselfde Tipes wat op 'n paneel sit en hulle persoonlike insigte en stories met die groep deel.

Alhoewel ons van 'n Enneagram fasiliteerder gebruik maak, is elkeen van ons 'n leermeester in ons eie reg. Die program bestaan uit informele lesings, selfwaarnemings-oefeninge, groepbesprekings, begeleide inter-aksies, bewegings- en sielkundige oefeninge en 'n diep persoonlike ondersoek.

Na voltooing van die "Enneagram Intensive" kan persone aansluit as lede van "The Narrative Enneagram" (TNE). Indien al ses gedeeltes van die EPOP voltooi word, kan professionele lidmaatskap verkry word, asook lidmaatskap by die "International Enneagram Association" (IEA).  Lede van die IEA het die geleentheid tot deelname aan jaarlikse konferensies, toegang tot die adresboek van lede, intekening vir die kwartaallikse nuusbrief, "TALK", en persoonlike en professionele netwerk-geleenthede.

eptp-new-1

KURRIKULUM

Deel 1: Die "Enneagram Intensive"
'n Ses-dag werkswinkel waar ons met ons persoonlike en spirituele aspekte werk

Hierdie werkswinkel kan afsonderlik bygewoon word deur persone wat alreeds oor Enneagram kennis beskik. Tydens hierdie werkswinkel bekyk ons die struktuur en psigo-dinamiese aspekte van die nege persoonlikheids-tipes. Dit sluit die volgende in: basiese ontleding van elke Tipe, instinktiewe subtipes, patrone van reaktiwiteit en verdedigings-meganismes. Deelnemers fokus op persoonlike ontwikkeling deur te kyk na hulle persoonlike verhoudings met die ander Tipes. Dit gebeur deur self-ondersoek, interaksie met mede-kursusgangers en spesifieke strategieë vir persoonlike en spirituele groei.

 

Deel 2:  Instinkte en Sub-Tipes (in Engels aangebied)

Meer inligting is op die Engelse gedeelte van hierdie webblad beskikbaar, onder EPTP.  Vir meer inligting:  info@enneagramsa.co.za

 

Deel 3:  "Deepening Spiritual Awareness"

Meer inligting is op die Engelse gedeelte van hierdie webblad beskikbaar, onder EPTP.  Vir verdere inligting:  info@enneagramsa.co.za

1.19.114.117.118.119.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel 4:  Die Tiperings Proses (in Engels aangebied)

Die Tipering Proses bestaan uit tiperings- en paneel onderhoude waar daar spesiale aandag gegee word aan verbale en nie-verbale gedragsaspekte. Praktiese oefeninge bied geleentheid om persoonlik ondervinding op te doen deur paneel- en tiperings-onderhoude te lei. Dit vind onder toesig plaas en terugvoering word gegee.

 

Deel 5: Internskap

Tiperings en paneel-onderhoude

Elke student kies 'n Enneagram-mentor wat hul gaan bystaan om 18 tiperings-onderhoude, asook twee paneel-onderhoude te voer. Die helfte van hierdie onderhoude word deur die mentor self gedoen waar dit as voorbeeld vir die student moet dien. Tydens die onderhoude word daar gefokus op tegniese vaardighede asook selfondersoek en terugvoering. Hierdie een-tot-een onderrig bied die geleentheid om 'n ervare Enneagram fasiliteerder beskikbaar te hê vir raad en leiding. Elke student moet ook 'n volledige verslag voltooi en aan sy mentor inhandig voor die finale vyfde gedeelte van die program voltooi kan word.

 

Deel 6: Professionele Sertifisering
Ses-dag kursus (herhaling van die "The Enneagram Intensive". Jy self fasiliteer 2 panele)

Hierdie is 'n herhaling van die "Enneagram Intensive" waar 'n volledige ondersoek gedoen word na die stuktuur en dinamieka van die Tipes. Gedurende die eerste rondte fasiliteer EPOP kandidate die panel-onderhoude met ondersteuning van die hoof-fasiliteerders. Kandidate word ook getoets op grond van hulle tiperings-vaardighede. Die tweede gedeelte van die paneel-onderhoude fokus op 'n verdieping van die kursus-materiaal. Gegradueerdes ontvang 'n sertifikaat van voltooiing van die Enneagram Professionele Opleidings Program.

20.121.122.123.124.125.1 

 

 

UA-42405114-1